วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

Rail Business Innovation Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

ในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิควิศวกรรมและวิชาการระบบราง ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการตลอดจนการวิจัยที่มีคุณภาพ จัดสรรและใช้ผลงานหรือองค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่เดิมและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อให้บริการชุมชนและสังคม ให้บริการและการเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ประสบความสำเร็จ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถานบันแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

วิศวกรรม ธุรกิจ ระบบราง
วิศวกรรม ธุรกิจ ระบบราง
วิศวกรรม ธุรกิจ ระบบราง
วิศวกรรม ธุรกิจ ระบบราง
วิศวกรรม ธุรกิจ ระบบราง