วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

Rail Business Innovation Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

สำหรับนักศึกษารหัส 18 เป็นต้นไป

สำหรับแผนการเรียนหลักสูตร ปวส. เทียบโอน และหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของนักศึกษาแต่ละบุคคล สามารถติดต่อเพื่อขอดูแผนการเรียนได้ที่คณะฯ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป

สำหรับแผนการเรียนหลักสูตร ปวส. เทียบโอน และหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของนักศึกษาแต่ละบุคคล สามารถติดต่อเพื่อขอดูแผนการเรียนได้ที่คณะฯ