วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

Department of Rail Business Innovation Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

สำหรับนักศึกษารหัส 18 เป็นต้นไป

สำหรับแผนการเรียนหลักสูตร ปวส. เทียบโอน และหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของนักศึกษาแต่ละบุคคล สามารถติดต่อเพื่อขอดูแผนการเรียนได้ที่คณะฯ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป

สำหรับแผนการเรียนหลักสูตร ปวส. เทียบโอน และหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของนักศึกษาแต่ละบุคคล สามารถติดต่อเพื่อขอดูแผนการเรียนได้ที่คณะฯ