นักศึกษาแลกเปลี่ยน

Exchange Students

ในทุกๆปีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ ในต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น เยอรมันนี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, อเมริกา, จีน เป็นต้น

 • Nagaoka University of Technology, Japan
 • Stuttgart University, Germany
 • Beijing Jiaotong University, China
 • Liuzhou Railway Technical College, China
 • Hong Kong Poly Technic University, Hong Kong

สิ่งที่ได้รับจากการไปแลกเปลี่ยน

 • เป็นการเปิดกว้างโลกทัศน์ ได้ประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศ ทั้งการวิจัยและการศึกษาในห้องเรียนในต่างแดน
 • มีโอกาสรับทุนศึกษาต่อในประเทศที่ไปแลกเปลี่ยน
 • ได้เรียนรู้สิ่งที่แตกต่าง สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

คุณสมบัตินักศึกษาแลกเปลี่ยน

 • เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.00
 • ระยะเวลาในการไปแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป
 • สามารถเทียบโอนหน่วยกิต จากการไปแลกเปลี่ยนได้
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะด้านภาษาของประเทศที่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเบื้องต้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอรม์คำร้องนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ (ดาวโหลดแบบฟอร์ม)
 • ผลการศึกษาย้อนหลัง
 • ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา
 • สำเนาบัตรประชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

รายชื่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Academic Cooperation with World-Class Universities and Organizations:

Argentina

 • Universidad Nacional de Córdoba
 • Universidad Católica de Córdoba, Argentina

Australia

 • Southern Cross University, Australia

Bhutan

 • Bhutan Chamber of Commerce & Industry (BCCI)

Brazil

 • Universidade De São Paulo, São Paulo, Brazil
 • Fundacao Universidade de Brasília
 • Universidade de Brasília, Brazil

Bulgaria

 • Varna Free University, Varna, Bulgaria
 • International University College, Bulgaria

Canada

 • Concordia University College of Alberta, Canada
 • Concordia University, Edmonton, Canada

Cambodia

 • Westline Education Group (WEG), Cambodia

Colombia

 • Fundcaion Universitaria Empresarial de la Camara de Commercio de Bogota - Uniempresarial

Czech Republic

 • University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic

France

 • College de Paris, France

Germany

 • Stuttgart Media University, Germany
 • South Westphalia University of Applied Science, Germany

India

 • Assam Kaziranga University, India

Indonesia

 • BINUS University, Jakarta, Indonesia
 • Universitas Darul'ulum Jombang, Indonesia
 • UNIVERSITY OF 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Iran

 • Shakhes Pajoh Research Institute, Iran

Japan

 • Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Japan

Kenya

 • United States International University-Africa, Nairobi, Kenya
 • Kenyatta University, Kenya
 • The United States International University, Kenya

Laos

 • Soutsaka College of Management and Technology, Laos

Myanmar

 • The Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI)
 • Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry (MRCCI)
 • MYANMAR INSTITUTE OF BUSINESS

Nepal

 • United Academy College, Nepal

Norway

 • Oslo Business School at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway

Peru

 • Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Lima, Peru
 • Embassy of Peru

China

 • Yunnan University of Finance and Economics, PR China
 • Yunnan University, China
 • Guangxi University for Nationalities, China
 • Guangxi University, China
 • Honghe University, China
 • Wenshan University, China
 • Xiangsihu College of Guangxi University for Nationalities, China
 • Guangxi Peixian International College Guangxi Peixian International College, China
 • Shih Chien University, Republic of China
 • Sichuan Tourism University, China

Republic of Korea

 • Korea University, Seoul, Republic of Korea
 • Chungnum National University, Korea
 • Solbridge International School of Business, Daejeon, Republic of Korea
 • Hankuk University of Foreign Studies, Korea

Russia

 • Novosibirsk State Technical University, Russia

The Netherlands

 • Rotterdam Business School, Rotterdam, the Netherlands
 • Rotterdam University of Applied Science, Netherlands
 • Hanze University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands

Timor-Leste

 • Ministry of Education of Timor-Leste, Timor-Leste

Ukraine

 • Crimean Economic Institute Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

USA

 • Washington State University, Washington, U.S.A.
 • University of Massachusetts Lowell, USA
 • Virginia International University, U.S.A.

Vietnam

 • Hue University College of Foreign Languages, Vietnam
 • Nguyen Tat Thanh University, Hochiminh, Vietnam
 • Vietnam University of Commerce, Hanoi, Vietnam
 • Thai Nguyen University, Vietnam
 • Foreign Trade University, Vietnam
 • FPT School of Business, FPT University