นักศึกษาแลกเปลี่ยน

Exchange Students

ในทุกๆปีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ ในต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น เยอรมันนี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, อเมริกา, จีน เป็นต้น

 • Nagaoka University of Technology, Japan
 • Stuttgart University, Germany
 • Beijing Jiaotong University, China
 • Liuzhou Railway Technical College, China
 • Hong Kong Poly Technic University, Hong Kong

สิ่งที่ได้รับจากการไปแลกเปลี่ยน

 • เป็นการเปิดกว้างโลกทัศน์ ได้ประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศ ทั้งการวิจัยและการศึกษาในห้องเรียนในต่างแดน
 • มีโอกาสรับทุนศึกษาต่อในประเทศที่ไปแลกเปลี่ยน
 • ได้เรียนรู้สิ่งที่แตกต่าง สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

คุณสมบัตินักศึกษาแลกเปลี่ยน

 1. เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.00
 3. ระยะเวลาในการไปแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป
 4. สามารถเทียบโอนหน่วยกิต จากการไปแลกเปลี่ยนได้
 5. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะด้านภาษาของประเทศที่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเบื้องต้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอรม์ค ำรอ้งนกัศึกษำแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ (ดาวโหลดแบบฟอร์ม)
 • ผลการศึกษาย้อนหลัง
 • ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา
 • สำเนาบัตรประชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน