Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ปฐมนิเทศ 2562
ปฐมนิเทศ 2562
Freshy GearGame 2562
Freshy GearGame 2562
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
นศ ป.โท คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
นศ ป.โท คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
บายเนียร์ 2562
บายเนียร์ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
ดูงานทางด่วนและรถไฟฟ้า
รองชนะเลิศ สหกิจศึกษาดีเด่น 2562
รองชนะเลิศ สหกิจศึกษาดีเด่น 2562
อบรมนักเรียนสร้างนวัตกรรม
อบรมนักเรียนสร้างนวัตกรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
สาขายานยนต์ฯ ดูงาน Yamaha
สาขายานยนต์ฯ ดูงาน Yamaha