Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมกีฬา

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

Gear Sport Day 2017
Gear Sport Day 2017
งานกีฬาสีเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2557
งานกีฬาสีเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2557
Freshly GearGame 2012
Freshly GearGame 2012
Freshly GearGame 2553
Freshly GearGame 2553
เฟรชชี่ เกียร์เกม 2552
เฟรชชี่ เกียร์เกม 2552
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 8 สถาบัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 8 สถาบัน
Gear Sport Day 2008
Gear Sport Day 2008
งานแข่งขันฟุตบอลวิศวฯ
งานแข่งขันฟุตบอลวิศวฯ
การแข่งขันกีฬา Gear Game
การแข่งขันกีฬา Gear Game
งานกีฬาแม่ไทร
งานกีฬาแม่ไทร