Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ทำไมต้องวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ?

"เรียนวิศวกรรมศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบวิศวกรผู้ประกอบการ"

เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของโลกวันนี้ ล้วนเป็นผลผลิตทางวิศวกรรมชั้นยอดของเหล่าวิศวกรอัจฉริยะ อาชีพที่ท้าทายความฝันของใครหลายคน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำทางธุรกิจ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่ไม่เพียงแต่รอบรู้และมีประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ แต่ยังมีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อก้าวสู่อนาคตของผู้ประกอบการงานวิศวกรรมที่เป็นผู้นำในองค์กรธุรกิจ

เรียนวิศวะ

ที่เป็นมากกว่าวิศวะและเป็นทั้งผู้ประกอบการ

"วิศวะหัวการค้า เรียนวิศวะและการเป็นผู้ประกอบการจากหลักสูตรของ MIT Reap แห่งเดียวที่นี่"

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าใหม่ทุกคนจะได้เรียนรู้หลักความเป็นผู้ประกอบการจาก Massachusetts Institute of Technology: MIT มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในอเมริกา ในหลักสูตร MIT REAP (MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program) โดยการเรียนการสอนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการสร้างวิศวกรที่มีความคิดด้านนวัตกรรมรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

เลือกเส้นทางสู่วิศวกรผู้ประกอบการมืออาชีพ

เรามีสาขาวิชาให้เลือก 5 สาขาวิชากับ 5 อนาคตที่คุณเลือกได้ดังนี้

สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

(Rail Business Innovation Engineering)
หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจระบบรางนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบ และจัดการระบบราง มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ทั้งด้านระบบขนส่งทางราง และ การวางผังเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพด้านโลจิสติกส์และกลยุทธ์ การตัดสินใจในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง การพัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพด้านนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

(Automotion Innovation Engineeringing)
ศึกษาการตลาดยานยนต์ การออกแบบยานยนต์ การจัดหาชิ้นส่วนเพื่อการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตชิ้นส่วน การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงงานขาย การกระจายสินค้า การรับประกัน ไฟแนนซ์ ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ การให้บริการและงานซ่อม

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

(Electrical and Energy Engineering)
"วิกฤตพลังงาน" นับเป็นประเด็นสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยการใช้พลังงานของประเทศ อยู่ในระดับต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ วิธีการหนึ่งที่จะช่วยภาคธุรกิจและการลงทุนคือการอนุรักษ์ และการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าและพลังงานศึกษาการ วางแผน และออกแบบระบบไฟฟ้า การพัฒนาการ ผลิตและการส่งไฟฟ้าแรงสูง การควบคุมระบบไฟฟ้า ในอาคารสถานที่ เพื่อเป็นวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

(Computer Engineering and Artificial Intelligence)
เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเชิงวิศวกรรมการออกแบบระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมควบคุมระบบ เพื่อเป็นวิศวกรผู้ดูแลคอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

(Logistics Engineering)
ศึกษาวิศวกรรมแนวใหม่เพื่อการลำเลียงในระบบการผลิตและกระจายสินค้า การออกแบบและจัดการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นวิศวกรด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ

อนาคต Future

วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิตเป็นที่ต้องการอีกมากมายในหลายสายงาน เช่น วิศวกรควบคุมระบบไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ตลอดจนสายอาชีพใหม่ วิศวกรออกแบบและจัดการระบบการขนส่ง (โลจิสติกส์) วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่

        นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะสามารถก้าวออกไปเป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการทำงานกับองค์กรต่างๆ หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจ และสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อทั้งภายในประเทศ หรือระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้
ด้วยการผสมผสานสานความรู้ทางวิศวกรรม เข้ากับการบริหารจัดการแบบนักธุรกิจ ที่เน้นกระบวนการเรียนด้วยระบบ Hybrid (ไฮบริด) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ไม่เหมือนใคร เพื่อให้นักศึกษาทุกคนก้าวทันสู่โลก ยุคโลกาภิวัตน์อย่างมั่นใจ

การเรียนรู้แบบ UTCC Hybrid Learning

        UTCC Hybrid Learning  (ยูทีซีซี  ไฮบริด  เลิร์นนิ่ง) ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่ผสมผสานเข้ากับการสอนแบบ E-learning  ซึ่งการเรียนการสอนในระบบนี้นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียน และลองทำข้อสอบได้จาก website รวมถึงสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนนักศึกษาได้ จากการ Chat และ Web board.