Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ห้องแลปไฟฟ้า Electrical Circuit Lab

ห้องแลปไฟฟ้า Electrical Circuit Lab

15 มีนาคม 2560

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ห้องแลปไฟฟ้า Electrical Circuit Lab
ห้องแลปไฟฟ้า Electrical Circuit Lab
ห้องแลปไฟฟ้า Electrical Circuit Lab
ห้องแลปไฟฟ้า Electrical Circuit Lab
ห้องแลปไฟฟ้า Electrical Circuit Lab
ห้องแลปไฟฟ้า Electrical Circuit Lab
ห้องแลปไฟฟ้า Electrical Circuit Lab