Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP

นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP

4 พฤษภาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้จัดทำโครงการพานักศึกษานักศึกษาสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์และบริหารโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน SAIC Motor CP ผู้ผลิตรถยนต์ MG

ในการเข้าศึกษาดูงานไลน์การผลิต เราได้ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทจึงมิสามารถถ่ายภายในไลน์การผลิตภาพมาเผยแพร่ออกสื่อได้

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP
นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP