Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

9 สิงหาคม 2561

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องต่างระดับ อาคาร 5 ชั้น 2

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561