Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์

25 กันยายน 2561

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ 1) แนะนำและอธิบายแนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รับทราบ    2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรฯ และ 3) เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องของหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย

  • คณาจารย์ในสาขาฯจำนวน 10 คน
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 17) จำนวน 19 คน
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 18) จำนวน 45 คน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (CEO MBA)

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ป.โท โลจิสติกส์