Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ปัจฉิมนิเทศ 2562

ปัจฉิมนิเทศ 2562

24 พฤษภาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในพิธีปัจฉิมนิเทศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ฟังโอวาทจากท่านคณบดี และฟังบรรยายจากวิทยากร พี่อุ๋ย HR ในหัวข้อ "สมัครงานอย่างไร... ให้ได้งานดี๊ดี" อีกทั้งคณะฯ ยังเชิญรุ่นพี่ที่จบไปทำงานแล้ว มาเล่าถึงคุณภาพชีวิตในวัยทำงาน ประสบการณ์การทำงานให้น้องๆที่กำลังจะจบฟังกันด้วยค่ะ

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ 2562