Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

วิ่งเกียร์ประเพณี 2562

วิ่งเกียร์ประเพณี 2562

28 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดงานวิ่งเกียร์ประเพณี ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาปีที่1 ทุกสาขา ได้ร่วมกันวิ่งรอบๆมหาวิทยาลัย ร่วมกับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่แต่ละชั้นปีเพื่อก่อให้เกิดความรักใครสามัคคี สมัครสมานกลมเกลียว มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และหลังจากการวิ่งเกียร์ ได้มีการมอบเกียร์เป็นสัญลักษณ์ประจำรุ่น ให้กับนิสิตชั้นปีที่1 ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562
วิ่งเกียร์ประเพณี 2562