Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

อบรมสอนทำ PowerBank

อบรมสอนทำ PowerBank

10 กรกฎาคม 2562

UTCC Makerspace คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมสอนทำ Power Bank ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการแรกของการเปิดแหล่งสร้างนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือที่เราเรียกกันว่า UTCC Makerspace

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank
อบรมสอนทำ PowerBank