Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศ 2563

ปฐมนิเทศ 2563

8 สิงหาคม 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคปีการศึกษาใหม่ 2563 เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบปณิธาน ปรัชญาการศึกษาของคณะ และมีความเข้าใจต่อหลักสูตรของแต่ละภาควิชาให้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม ถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คือ มีวินัย แต่งกายถูกระเบียบ ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ และจิตอาสา

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
  • วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563
ปฐมนิเทศ 2563