Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ดูงานบริษัทผลิตยางรถยนต์

ดูงานบริษัทผลิตยางรถยนต์

11 กันยายน 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ นำโดย อาจารย์ภคพงศ์ อมรกุล(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา), ดร.มณิสรา บารมีชัย (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์) และนายอนุสรณ์ กาลดิษฐ (ครูปฏิบัติการประจำหลักสูตรฯ) นำนักศึกษาเข้าดูงานและฟังบรรยายการปฏิบัติงงานของบริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด (Otani Radial Co,.Ltd) เป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ส่งขายไปทั่วโลก

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ดูงานบริษัทผลิตยางรถยนต์
ดูงานบริษัทผลิตยางรถยนต์
ดูงานบริษัทผลิตยางรถยนต์
ดูงานบริษัทผลิตยางรถยนต์
ดูงานบริษัทผลิตยางรถยนต์