Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา

30 พฤศจิกายน 542

งานแห่เทียนพรรษาสู่วัดหลวงพ่อเณร

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา