Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง

4 กุมภาพันธ์ 2560

พานักศึกษาดูงานท่าเรือที่แหลมฉบัง บริษัทนามยง เรา...เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสถานที่จริง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง
  • วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง