Life on Campus

เรียนรู้ประสบการจริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

รับมอบทุนการศึกษา

รับมอบทุนการศึกษา

5 สิงหาคม 2559

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

  1. ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
  2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมคณะอย่างสม่ำเสมอ

โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอาจารย์พิเศษโดยมีรายนามดังนี้

  1. อาจารย์วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์
  2. อาจารย์ชนินทร์ พิบูลชล
  3. อาจารย์ทองสุข นำพันธ์วิวัฒน์
  4. อาจารย์วีรวัฒน์ สิรโยภาส
  5. อาจารย์ชัยสิทธิ์ ธรรมพีร
  6. ดร.ประพันธ์ศักดิ์ บูรณประภา

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา