Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

Freshy GearGame 2553
Freshy GearGame 2553
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
ปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 2553
ปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 2553
ดูงานสถานีดาวเทียมศรีราชา
ดูงานสถานีดาวเทียมศรีราชา
แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
ค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทร ปี 2552
ค่ายภูมิใจวิศวฯ ลูกแม่ไทร ปี 2552
เฟรชชี่ เกียร์เกม 2552
เฟรชชี่ เกียร์เกม 2552
ค่ายภูมิใจวิศวแม่ไทร ปี 2551
ค่ายภูมิใจวิศวแม่ไทร ปี 2551
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552
อบรม UTP และ Fiber Optic
อบรม UTP และ Fiber Optic
ปัจฉิมนิเทศ น.ศ. ปี 51
ปัจฉิมนิเทศ น.ศ. ปี 51
Gear Party 2009
Gear Party 2009