News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ประกาศ กำหนดวันปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์

Jul

24

2019
ประกาศ กำหนดวันปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลาทำการ (เสาร์อาทิตย์) เข้ารับการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 - 13.00 น.

อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง เลื่อนวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

Jul

24

2019
ประกาศเรื่อง เลื่อนวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประกาศกำหนดการวัน "ค่ายคุณน่ะทำ" และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม" สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคปกติ ไปแล้วนั้น

อ่านต่อ

หลักสูตรปริญญาเอกสาขาโลจิสติกส์ จัดสัมมนาการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานวิจัย

Jul

22

2019
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาโลจิสติกส์  จัดสัมมนาการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานวิจัย

หลักสูตรปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาโลจิสติกส์จัดสัมมนาการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานวิจัย ให้กับนักศึกษาปริญญาเอกโดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนงานวิจัย และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Logistics Research Trend in Thailand & in the World โดย รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษณ์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
https://engineer.utcc.ac.th/?p=course&cat=doctoral

 

อ่านต่อ

งานอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ สร้าง Dynamic Business Dashboard ด้วย Excel

Jul

22

2019
งานอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ สร้าง Dynamic Business Dashboard ด้วย Excel

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัว “สร้าง Dynamic Business Dashboard ด้วย Excel” ให้กับศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ บรรยายโดย คุณพิชาติ ยาพันธ์ เจ้าของเพจ Learn Excel with Pichart

อ่านต่อ

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่ออาจารย์มณิสราด่วน

Jul

12

2019
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่ออาจารย์มณิสราด่วน

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ หมายถึงนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่ครบ จะทำให้นักศึกษาไม่จบการศึกษาตามกำหนดได้ โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากมีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อ ดร.มณิสรา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาด่วนที่สุดค่ะ

อ่านต่อ

UTCC Makerspace คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมสอนทำ Power Bank

Jul

10

2019
UTCC Makerspace คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมสอนทำ Power Bank

UTCC Makerspace คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมสอนทำ Power Bank ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการแรกของการเปิดแหล่งสร้างนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือที่เราเรียกกันว่า UTCC Makerspace

อ่านต่อ

กำหนดการวัน "ค่ายคุณน่ะทำ" และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม"

Jul

05

2019
กำหนดการวัน

กำหนดการวัน "ค่ายคุณน่ะทำ" และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม" สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

Jul

03

2019
ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการจาก บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิจัยพัฒนาและโลจิสติกส์พิธีลงนามในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ในการลงนามร่วมกับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และการสร้างห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ