News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

รับสมัครนักศึกษา...โครงการ นักศึกษาทุนรัตนมงคล 2557

Sep

08

2013
รับสมัครนักศึกษา...โครงการ นักศึกษาทุนรัตนมงคล 2557
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา
อ่านต่อ

ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี ได้รับเชิญให้ไปออกรายการทางช่องเดลินิวส์ทีวี

Aug

28

2013
ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี ได้รับเชิญให้ไปออกรายการทางช่องเดลินิวส์ทีวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี ได้รับเชิญให้ไปออกรายการทางช่องเดลินิวส์ทีวี รายการ "เศรษฐกิจติดจอ" เรื่อง โอกาสพลังงานไทยในเออีซี - เออีซี กับ ม.หอการค้าไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 11:30 น. ที่ผ่านมาและเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวัน "เดลินิวส์" หัวข้อ "เศรษฐกิจ" ฉบับวันที่ 28 สิ่งหาคม 2556
อ่านต่อ

เรื่องระยะเวลาการส่งเล่มโครงงาน

Aug

08

2013
เรื่องระยะเวลาการส่งเล่มโครงงาน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานวิศวกรรม 2 ให้ส่งเล่มโครงงานตามกาหนดระยะเวลาดังนี้

อ่านต่อ

ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบประเมินออนไลน์

Jul

26

2013
ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบประเมินออนไลน์

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาทำการประเมินผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมค.) กำหนดให้แต่ละวิชาต้องมีจำนวนนักศึกษาทำการประเมินร้อยละ 80

อ่านต่อ

มาชิงเงินรางวัลกันเถอะ... สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี

Jul

18

2013
มาชิงเงินรางวัลกันเถอะ... สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมแข่งขันการซื้อหุ้นออนไลน์
อ่านต่อ

วิศวกร...กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง

Jul

18

2013
วิศวกร...กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง
วสท. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "วิกฤติความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ความท้าทายของ ปตท.สผ." โดยคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ.
อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

Jul

17

2013
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-13.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อ่านต่อ

นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

Jul

04

2013
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา เป็นต้น

อ่านต่อ