News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ

Feb

12

2018
ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ

นักศึกษาสหกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นส. ฉัตตินันทน์ หงษ์บุตรศิริและ เปรมยุดา ดำรงศิริวุฒิ กำลังศึกษารวบรวมข้อมูลปัญหาคลังสินค้าของคลังสินค้าสุวรรณภูมิเพื่อช่วยพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ

Feb

12

2018
ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ

นางสาว นวพร ยินดี และ นาย อาริยะ โพธิ์สมบัติ #นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา โดยทำ Project การเลือกทำเลที่เหมาะสมในการตั้งศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ให้กับ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีพี่ปิง รุ่นพี่ทั้งสวยทั้งเก่า #ศิษย์เก่าวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ #เด็กวิศวะหอการค้าต้องนำความรู้ไปใช้ได้จริง 

อ่านต่อ

รศ.ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย เข้านิเทศสหกิจ นักศึกษาสาชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ที่บริษัท IT Green Co., Ltd.

Feb

12

2018
รศ.ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย เข้านิเทศสหกิจ นักศึกษาสาชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ที่บริษัท IT Green Co., Ltd.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย ไปนิเทศสหกิจ นักศึกษาสาชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ที่บริษัท IT Green Co., Ltd. จำนวน 2 คน ได้แก่ นายศักร เพทนาการ สหกิจเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ WIFI และนายเตชธร กัลยาวงศา สหกิจเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ Firewall และได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Stuttgart Media University ประเทศเยอรมันี จำนวน 2 คน ไปร่วมศึกษาดูงานด้วย

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศและให้คำปรึกษาบริษัทที่นักศึกษาเข้าสหกิจ

Feb

12

2018
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศและให้คำปรึกษาบริษัทที่นักศึกษาเข้าสหกิจ

ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มาให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า ของบริษัท Pet Focus ในเครือเบทาโกร พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาสาขาวิศวะกรรมโลจิสติกส์ที่มาสหกิจศึกษา และได้ลงมาข่วยงานใน Project นี้

อ่านต่อ

นาย อุสมาน สะตาปอ นาย นพรัตน์ ขันเพียแก้ว เข้า สหกิจ ที่ แอร์พอร์ท เรียลลิงค์

Feb

05

2018
นาย อุสมาน สะตาปอ นาย นพรัตน์ ขันเพียแก้ว เข้า สหกิจ ที่ แอร์พอร์ท เรียลลิงค์

นักศึกษา วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบรางนาย อุสมาน สะตาปอ
นาย นพรัตน์ ขันเพียแก้ว เข้า สหกิจ ที่ แอร์พอร์ท เรียลลิงค์ ในส่วน บริหารการเดินรถ หน้าที่ ตรวจสอบการเดินรถ วิเคราะห์การปฏิบัติงานเดินรถในแต่ละสถานี เพิ่มนำมาปรับปรุง ประสิทธิภาพ การเดินรถให้เหมาะสม ในแต่ละสถานี บริหารจัดการการขึ้นลงของผู้โดยสาร เป็นการใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียน การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ การจัดการพลังงาน ระบบโลติสติกส์ มาใช้ในการทำงาน และลงมือปฏิบัติจริง

อ่านต่อ

นักศึกษาสหกิจจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นช่วยงานบริษัท สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด

Feb

05

2018
นักศึกษาสหกิจจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นช่วยงานบริษัท สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด

นักศึกษาสหกิจจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นาย นฤเบศร์ ขจรไตรเดช นาย ณัฐวุฒิ เกษมเดชอุดมสุข และ นาย จิตติพงษ์ บุษบา ได้นำความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค ระบบฐานข้อมูล และการเขียน เว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อช่วยงานบริษัท สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด ในการเชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกกับทีมแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรคของคนใข้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ

สหกิจศึกษา บริษัท ฮีโน่ โดยมีคณาจารย์ ดร.อำนวย แก้วใส และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

Feb

05

2018
สหกิจศึกษา บริษัท ฮีโน่ โดยมีคณาจารย์ ดร.อำนวย แก้วใส และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

นักศึกษานาย ธนาพันธุ์ สังหิตกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าเรียนรู้งานแต่ละแผนกของบริษัท ฮีโน่ เพื่อทำโครงการปรับปรุงงานและประสิทธิภาพร่วมกับทางบริษัทที่ปรึกษาสหกิจ โดย ดร.อำนวย แก้วใส และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

อ่านต่อ