News

ข่าวสารและประกาศ

สาขาระบบราง เรียนจริง ทำงานจริง

สาขาระบบราง เรียนจริง ทำงานจริง

วันนีมาแนะนำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์กันค่ะ เรียนจริง ทำงานจริง

เฟิร์ส นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้งานทำระหว่างกำลังศึกษาในชั้นปี 3 ในตำแหน่ง วิศวกรฝึกหัด (ผู้ช่วยวิศวกร) ด้านวิศวกรเทคนิค/จัดซื้อ ซึ่งทำหน้าที่ในการวางแผนและพยากรณ์ปริมาณวัสดุอุปกรณ์ ในบริษัทกลุ่มธุรกิจที่วางระบบสื่อสารในงานระบบอาคาร กับ กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมพทรัพย์ สร้างที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม ตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า