News

ข่าวสารและประกาศ

ขยายเวลา เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนเต็มจำนวน (รอบที่ 3) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มีนาคม 2560

ขยายเวลา เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนเต็มจำนวน (รอบที่ 3) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มีนาคม 2560

นักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2560 และสนใจทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถลงชื่อสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา (ทุนเต็มจำนวนคณะวิศวกรรมศาสตร์)
ประจำปีการศึกษา 2560

รอบที่สาม  วันนี้ - วันพฤหัสบดีที่  22 มีนาคม  2560
- สอบข้อเขียน  เวลา 10.00 – 12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์  เวลา 13.00 – 14.00 น.

ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม   2560 ที่เว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://engineer.utcc.ac.th

วิชาที่สอบ
1. คณิตศาสตร์
​2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
​3. ภาษาอังกฤษ
4. Reasoning

สถานที่สอบ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคาร 19   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักฐานที่นำมาวันสอบ
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-697-6704 - 5