News

ข่าวสารและประกาศ

นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 แต่ไม่มีวิชาให้ลงทะเบียน โปรดทราบดังนี้

นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 แต่ไม่มีวิชาให้ลงทะเบียน โปรดทราบดังนี้

นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 แต่ไม่มีวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน หากนักศึกษามีความจำเป็น จะลงทะเบียนเพื่อจบการศึกษาให้ยื่นใบคำร้องขอเปิดวิชานั้น ผ่านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นใบคำร้องที่คณะฯ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม  2560 (ก่อนเวลา 14.00 น.)

พี่มิ้ลค์ จึงประกาศให้ทราบทั่วกันจ้า...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พี่มิ้ลค์
โทร 0-2697-6705 วันและเวลาราชการ