News

ข่าวสารและประกาศ

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ

นักศึกษาสหกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นส. ฉัตตินันทน์ หงษ์บุตรศิริและ เปรมยุดา ดำรงศิริวุฒิ กำลังศึกษารวบรวมข้อมูลปัญหาคลังสินค้าของคลังสินค้าสุวรรณภูมิเพื่อช่วยพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น