News

ข่าวสารและประกาศ

นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ และ นางสาวถาวรีย์ เสรีทัศน์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ และ นางสาวถาวรีย์ เสรีทัศน์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ นางสาวถาวรีย์ เสรีทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท อี อาร์ พี พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงการและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องเรียน 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยในงานนี้ มีตัวแทนผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจ เข้าร่วมพิจารณาผลงาน ได้แก่ CPall ไทยประกันชีวิต ERP Robert BOSH