News

ข่าวสารและประกาศ

อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ที่แผนกโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ที่แผนกโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

อาจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา ณ. แผนกโรงพักสินค้า 7 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีนักศึกษาจำนวน 4 คน ได้แก่ นายอนุชา กุลเสนชัย นายณัฐชัย ทองบัณฑิต นายวรภพ ธิสามี และ นายปวิตร จิรขจรเดช โดยนักศึกษาได้เข้าไปศึกษาและช่วยแก้ปัญหางานในโรงพักสินค้าซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าสำหรับส่งออกและรับเข้าจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้า การบริหารการจัดการคลังสินค้า และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อช่วยแก้ปัญหาและนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้กับทางแผนกฯ รวมทั้งได้มีโอกาสขึ้นไปดูงานบนเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มาจากต่างประเทศและมานำสินค้าจากไทยส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอกราบขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ ศึกษางาน และเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน มาโดยตลอด และในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและการเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาในการสหกิจครั้งนี้อย่างดีมาก ดังนี้

  1. คุณชูยศ หงษ์แก้ว (หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า ๗)
  2. ว่าที่ ร.ต. ศรนัท เบญจานุวัตร (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า ๗)
  3. คุณไพฑูรย์ จิตรบุตร (หัวหน้าหมวดสำรวจ)
  4. คุณสันติชัย สนนุช (เจ้าหน้าที่หมวดตรวจสอบ)
  5. คุณธีรวิทย์ ดีล้อม (เจ้าหน้าที่หมวดตรวจสอบ)