News

ข่าวสารและประกาศ

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนวมินทร์ คงคาไหว และ นายสรายุทธ เอมถมยา ณ คลังสินค้าอันตราย (สุวรรณภูมิ) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดยนักศึกษาสหกิจทั้ง 2 คน มีหน้าที่ในการตรวจรับและตรวจเช็คสินค้าอันตรายจากซัพพลายเออร์ ซึ่งการตรวจรับและตรวจเช็คสินค้าอันตรายเหล่านี้จะต้องมีการดูแลเรื่องเอกสารและมีการตรวจสอบโดยละเอียดเป็นพิเศษ นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของคลาสสินค้าอันตรายซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 9 คลาส โดยคลังสินค้าอันตรายแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าคลาส 3 ประเภทของเหลวไวไฟและคลาส 9 ประเภทวัตถุไวไฟเบ็ดเตล็ด นักศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องตรวจเช็คและตรวจสอบทั้งเอกสาร การจับเวลากระบวนการขั้นตอนในการทำงาน รวมถึงตรวจสอบฉลากที่ติดมากับบรรจุภัณฑ์โดยละเอียด