News

ข่าวสารและประกาศ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2561

“โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” คือนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทยที่รัฐบาลกำลังผลักดัน เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ใน 10 อุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, การบินและโลจิสติกส์, ดิจิทัล, การแปรรูปอาหาร เป็นต้น โดยรัฐบาลจะเป็นผู้คัดเลือกหลักสูตรจากสถาบันต่างๆ ในการเปิดสอน ซึ่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมบริการ เป็นเพียง 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับเลือกให้ร่วมโครงการใน 2 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจและนวัตกรรมทางอาหาร

จะทำอะไรในยุคนี้ก็ต้อง 4.0 เพราะนี่คือเทรนด์ยุคปัจจุบันที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เด็กยุคใหม่ Gen Z จึงต้องปรับตัว และพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกเรียนในสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้วยพันธกิจนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning หรือ WIL กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบาย Trade & Service 4.0 โดยจับมือ 11 บริษัทภาคเอกชนด้านธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน), บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด, บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิชั่น จำกัด, บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด, บริษัท ยิบอินซอย จำกัด, บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้โครงการสหกิจศึกษา

เท่านั้นยังไม่พอ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดสาขาวิชาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการ 4 สาขา ได้แก่ Big Data Management, Game Business, Digital Technology และ Digital Content Creation รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ Industry of Digital Communication Business และ Data Science โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรผู้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการ (สหกิจศึกษา) 30 ทุน ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปี 2561 ที่สมัครเรียนสาขาวิชาใหม่ข้างต้น พร้อมโอกาสทำงานในบริษัทดังกล่าวทั้งในระหว่างและหลังจบการศึกษ

 

ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อยู่ระหว่างการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-697-6767 ได้ทุกวัน

cr. DekDee Here's some content!