News

ข่าวสารและประกาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร BEM เพื่อแนะนำคณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร BEM เพื่อแนะนำคณะฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุลเข้าพบผู้บริหารระดับสูง BEM เพื่อแนะนำคณะ และหาแนวทางความร่วมมือ โดยขั้นแรกจะเริ่มในการส่งนักศึกษามาทำงาน และสหกิจศึกษาค่ะ

 

 #EngineeringNews