News

ข่าวสารและประกาศ

ให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเรียนปรับความรู้พื้นฐานตามตารางเรียน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเรียนปรับความรู้พื้นฐานตามตารางเรียน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน เข้าเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับความรู้ ความเข้าใจ ก่อนเข้าเรียนจริง โดยมีตารางเรียนดังนี้