News

ข่าวสารและประกาศ

นางสาวพรทิพย์ พละโท ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม

นางสาวพรทิพย์ พละโท ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรทิพย์ พละโท นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบบรรยายด้านนวัตกรรม ในระดับดี เรื่อง “การพัฒนาแผนที่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ในการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี รศ. ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา