News

ข่าวสารและประกาศ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เปิดรับสมัครโครงการ SCG Excellent Internship Program #18 (ฝึกงาน)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เปิดรับสมัครโครงการ SCG Excellent Internship Program #18 (ฝึกงาน)

เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

รายละเอียดโครงการ

https://career.scg.com/th/internship/excellent_internship_program

สมัครเข้าร่วมโครงการ

https://careers.scg.com/job/Bangkok-Exellent-Internship-Program/490784901/?locale=en_GB