News

ข่าวสารและประกาศ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พ่อวิษณุกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พ่อวิษณุกรรม

เนื่องด้วยคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัด“พิธีบวงสรวงองค์พ่อวิษณุกรรม” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 10.30 น. ณ  อาคาร 19 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

โดยกิจกรรมนี้จะมีพิธีบวงสรวงองค์พ่อวิษณุกรรม ซึ่งถือองค์พ่อวิษณุกรรมเป็นเทพผู้ปกปักรักษา ประสิทธิประสาทวิชาช่างและวิศวกรรมศาสตร์ ภายในพิธีจะมีการประดับด้วยดอกไม้ สีสันสวยงาม ตลอดจนถวายเครื่องสักการะและบวงสรวงอันได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องหอม อาหารคาว - หวานและผลไม้ โดยพิธีดังกล่าวนอกเหนือจากจัดขึ้นเพื่อเคารพ สักการะบูชา ขอขมา สร้างความเป็นศิริมงคล และเพื่อถวายตัวเป็นลูกของพระองค์แล้ว ยังมีการสวมด้ายมงคลสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ให้สามารถศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นด้วย

โอกาสนี้ คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วม “พิธีบวงสรวงองค์พ่อวิษณุกรรม” ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 10.30 น.  ณ  อาคาร 19 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย