News

ข่าวสารและประกาศ

จบไปแล้ว ค่ายครูแนะแนว 2018

จบไปแล้ว ค่ายครูแนะแนว 2018

เมื่อวันที่  25-26  ตุลาคม  2561 คณะฯ ได้จัดค่ายครูแนะแนวภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “โครงการสร้างวิศวกรผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์  4.0” ปีการศึกษา 2561 โดยนำนักเรียนมาอบรมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีผสมเครื่องดื่ม 2 ชนิดเข้าหากัน โดยนักเรียนจะได้รับความรู้ในการทำหุ่นยนต์เบื้องต้น

ขอขอบคุณคณาจารย์และนักเรียน  โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ แยกเป็นอาจารย์ 14 คน    นักเรียน 26 คน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้

 1. วัดสุทธิวราราม
 2. อุบลรัตนราชกัญญา
 3. ห้วยแถลงพิทยาคม
 4. เดชะปัตตนยานุกูล
 5. เบญจมราชูทิศ
 6. ศรียาภัย
 7. ห้วยยอด
 8. พรตพิทยพยัต
 9. ทีปังกร (ทวีวัฒนา)
 10. สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์
 11. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
 12. เตรียมอุดมศึกษา
 13. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา