News

ข่าวสารและประกาศ

สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

สภาวิศวกร มีมติรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 - 2564เพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังในการประชุมครั้งที่ 56-19/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561