News

ข่าวสารและประกาศ

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าสมัคร สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

1.   เป็นผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2561
2.   เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ถึงภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
3.   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
4.   เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
5.   เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย
 

กำหนดการขอรับทุน

วัน/เดือน/ปี การดำเนินการ
14 มกราคม 2562 ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา
21 มกราคม 2562 ดาวโหลดใบสมัครทุนสมควรได้รับการสนับสนุน ปี 2561
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ยื่นเอกสารหลักฐาน ณ กองสวัสดิการนักศึกษา
11 - 12 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สัมภาษณ์ ณ ห้องโถงอาคาร 10 ชั้น 2
22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการสัมภาษณ์ทางเว็บไซดืกองสวัสดิการนักศึกษา

หลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง

1.  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า – หลัง)
2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา
3.  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา – มารดา หรือ ผู้ปกครอง
4.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคต้น ปีการศึกษา  2561