News

ข่าวสารและประกาศ

อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand)

อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand)

วันนี้ อ.ชนิตร์นันทน์ กุลนันท์ และ อ.ปิยะเนตร นาคสีดี ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand) โดยนักศึกษาได้รับมอบหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในส่วนแรกเป็นการจัดเรียงสินค้าและการจ่ายสินค้าในคลังขาออกด้วยระบบ AGV และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์กระบวนการของเครื่องล้างตะกร้า เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของตะกร้า