News

ข่าวสารและประกาศ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO)

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO)

ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้านิเทศน์ นักศึกษาปีสี่ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO) โดยได้รับมอบหมายให้ทำการหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ และ จัด Layout ภายในพื้นที่ลานวางตู้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด Turnaround Time ของรถที่เข้ามาส่งตู้