News

ข่าวสารและประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรภัทร กอแก้ว เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประกวดผลงานแนวความคิดนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรภัทร กอแก้ว เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประกวดผลงานแนวความคิดนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรภัทร กอแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประกวดผลงานแนวความคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ประจำปี 2018 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับเกียรติในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยการติดโลโก้ (Logo) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไว้กับตัวนวัตกรรมทุกเครื่องในการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมดังกล่าว เพื่อส่งให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้นำไปใช้งานต่อไป