News

ข่าวสารและประกาศ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ได้ให้บริการวิชาการและทักษะความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ได้ให้บริการวิชาการและทักษะความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ได้ให้บริการวิชาการและทักษะความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อออกแบบโครงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ณ.อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ วิชาโครงงานทางวิชาการและ OCOP( One Class One Project) โดยโครงงานที่สร้างคือเครื่องแยกกระป๋องและขวดพลาสติกอัตโนมัติ

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับบริการวิชาการฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 คน

  1. นายศรุต เขียวแก้ว
  2. นายออสติน รุ่งเรือง
  3. น.ส.ชนัญชิดา เฉลาประโคน
  4. น.ส.กานต์พิชชา ศิริวรรณ
  5. น.ส.กัญญาภัค จิรพัฒนวงศ์
  6. น.ส. จิตพิสุทธิ์ เต็มสินสิริ
  7. น.ส.ศลิษา อรรถาเพ็ชร
  8. น.ส.กัญญ์พิชญา กมลเวช