News

ข่าวสารและประกาศ

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ มอบรถไฟฟ้าที่ประดิษฐ์เอง ให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ฯ

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ มอบรถไฟฟ้าที่ประดิษฐ์เอง ให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ฯ

พิธีส่งมอบผลงานวิจัย รถไฟฟ้าชมวิวไฟฟ้าขนาด 16 ที่นั่งและ 20 ที่นั่ง ให้กับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ตัวแทนจากผู้อำนวยการ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัย ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์และทีมวิจัย รับผิดชอบดำเนินการ

รถชมวิวไฟฟ้าเป็นงานวิจัยต่อเนื่องในหัวข้อท้าทายไทย ที่ใช้ระบบต้นกำลังจากงานวิจัยเรื่อง เครื่องต้นกำลังไฟฟ้าสำหรับการท่องเที่ยวและการขนส่ง เป็นงานวิจัยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง และพร้อมขยายผลต่อไปในเชิงธุรกิจต่อไป