News

ข่าวสารและประกาศ

สาขาอุตสาหการฯ จัดอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม SolidWork และ SolidCAM

สาขาอุตสาหการฯ จัดอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม SolidWork และ SolidCAM

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ จัดอบรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาฯ ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม SolidWork และSolidCAM

วันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ อาคาร 7 ชั้น 3  วิทยากร จากบริษัทแอพพลิแคด จำกัด นำโดยคุณพรเทพ เกิดมนต์ และทีมงาน  ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 15 คน