News

ข่าวสารและประกาศ

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่ออาจารย์มณิสราด่วน

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่ออาจารย์มณิสราด่วน

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ หมายถึงนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่ครบ จะทำให้นักศึกษาไม่จบการศึกษาตามกำหนดได้ โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากมีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อ ดร.มณิสรา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาด่วนที่สุดค่ะ

**เฉพาะคนที่ลงทะเบียนหน่วยกิตวิชาเรียนครบแล้ว ส่วนนักศึกษาที่ยังลงทะเบียนไม่ครบ และ คาดว่าจะจบ Summer นี้ ให้เข้าไปเช็คกิจกรรมตัวเอง และ หากกิจกรรมไม่ครบให้ติดต่อที่อาจารย์ค่ะ

เลขทะเบียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ขาด
5707100059 นางสาว รัตนาพร น้ำพาย ปัจฉิม
5707100071 นาย พงศธร เสนามาตย์ เลือกตั้ง 1
5707100074 นางสาว สุนิตา เจริญวงศ์ เลือกตั้ง 1
5707100084 นาย เทวินทร์ ภิรมย์ศักดิ์ เลือกตั้ง 3, เชียร์, Gear Sport
5707100092 นาย วิชชุกร วิรยศิริ เลือกตั้ง 2, เชียร์, คณะทุกอย่าง
5707101023 นาย นพดล นิ่มเกตุ วิ่งเกียร์,ค่ายภูมิใจ
5707104003 นางสาว พิชญา เรียมรักษ์ ปัจฉิม
5707105011 นาย ชนินทร เงินสัจจา เชียร์
5807100001 นาย หัสวีร์ พิบูลศุภพิสิฐ เลือกตั้ง 1,Gear Sport
5807100011 นางสาว สร้อยสุฎา  เพ่งจินดา วิ่งเกียร์
5807100013 นาย ดลภัทร์ สันธนะกุล Gear Sport
5807100019 นาย สุเมธ จินดาวดี ปัจฉิม,วิ่งเกียร์, Gear Sport
5807103002 นางสาว สิริยา บุญใหญ่ เชียร์
5807104037 นาย พัชรพล บุญดา วิ่งเกียร์,ค่ายภูมิใจ
5807105015 นาย จตุพร ทรัพย์แก้ว เลือกตั้ง 1,ปัจฉิม