News

ข่าวสารและประกาศ

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคปีการศึกษาใหม่ 2563

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคปีการศึกษาใหม่ 2563

#คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคปีการศึกษาใหม่ 2563 เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบปณิธาน ปรัชญาการศึกษาของคณะ และมีความเข้าใจต่อหลักสูตรของแต่ละภาควิชาให้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม ถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คือ มีวินัย แต่งกายถูกระเบียบ ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ และจิตอาสา

แล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะคะ ตื่นเต้นจังเลยค่ะ อยากพบน้องๆแล้ว
8 สิงหาคม 2563 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 เวลา 8.30 - 15.00 ณ ห้องต่างระดับ อาคาร 5 ชั้น 2