News

ข่าวสารและประกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมคณาจารย์วิศวกรรมโลจิสติกส์ เข้าร่วม พิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์

โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันการศึกษาต่างๆ 59 หน่วยงาน) โดยเป็น MOU ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย CEO GenZ เพื่อปั้นเด็กเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เสริมทัพการค้าออนไลน์และระหว่างประเทศโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาดังกล่าว โดยมี ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.หอการค้าไทย ลงนาม MOU ในพิธี ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ช้ัน 4 อาคาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ร่วมด้ววดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายจุรินทร์ กล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้นั้น เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะชะลอตัว และเข้าสู่ภาวะหดตัว ร่วมกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน และภาวะโควิดที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบกับทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย แต่ประเทศไทยถือว่าทำได้ดีกว่าหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโควิดซึ่งทั้งโลกยอมรับว่าไทยสามารถแก้ปัญหาได้ เป็นลำดับต้นของโลก แต่ปัญหาทางเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่เพราะการค้ามีอุปสรรค รูปแบบการค้าจึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน จากระบบออฟไลน์สู่รูปแบบออนไลน์ใช้อีคอมเมิร์ซมากขึ้น พัฒนาเป็นรูปแบบผสมผสานทั้งออฟไลน์บวกออนไลน์เป็นระบบที่เรียกว่าไฮบริท มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจว่าต้องทำอย่างไร

นายจุรินทร์ กล่าวว่า รูปแบบการค้าอีคอมเมิร์ซจะเป็นรูปแบบที่มีการพัฒนา ข้อตกลงทางการค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นทั้ง FTA หรือพหุภาคี เช่น RCEP ล้วนมีหัวข้ออีคอมเมิร์ซบรรจุอยู่เพื่อเป็นกติกาสำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ที่จะกลายเป็น New Normal สำหรับการค้ายุคใหม่ สำหรับประเทศไทยผู้ประกอบการจำนวนมากปรับตัวไปสู่ระบบออนไลน์รวมถึงเกษตรกรที่ค้าออนไลน์เป็น และมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์เห็นว่ามีศักยภาพเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซได้คือน้องๆ Gen Z ที่มีอยู่ทั่วประเทศถึง 10 กว่าล้านคน ถึง 20% ของประชากรของประเทศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และอาศัยอยู่ในภูมิภาค 85% กระจายอยู่ทุกพื้นที่ โครงการสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ปั้น Gen Z เป็น CEO ถึงเกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุฝันของเด็กรุ่นใหม่

" วันนี้ถือเป็นการเปิดศักราชสำคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศ เป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษา 13 สถาบัน ประกอบด้วย 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 9.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 12.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 13.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี และประมงในสังกัดทั้งหมด 47 แห่งทั่วทั้งประเทศ
รวมแล้วเป็น 59 แห่งทั่วประเทศ และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น (จำกัด)มหาชน จะช่วยในด้านเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน น้องๆทุกคนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะสามารถแปลงเวลาอบรมเป็นหน่วยกิตทางการเรียนได้ โดยขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันว่าจากกำหนดเป็นกี่หน่วยกิตและน้องๆทุกคนเมื่อผ่านการอบรมแล้วอนาคตถ้าไม่เปลี่ยนใจยังทำการค้าในระบบออนไลน์พวกเราทุกคนก็จะกลายเป็นทัพหน้าทางการค้าที่จะทำรายได้ให้กับตนเองและเป็นทัพหน้าในการนำรายได้เข้าประเทศ พัฒนาจนกลายเป็นผู้ส่งออกเพื่อสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับประเทศต่อไป โดยเราตั้งเป้าหมายว่าสร้างได้ไม่ต่ำกว่า 12,000 คน ภายในปี 2564 " นายจุรินทร์ กล่าว

รายงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจปีล่าสุด ประชากรไทยมีทั้งหมด 66.5 ล้านคน เป็นกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซีถึง 12.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนั้น เจนซี ที่อยู่ในภูมิภาค นอกเหนือจากกรุงเทพฯและปริมณฑล มีมากถึง 10.6 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 85 ของเจนซีทั้งประเทศ และเพียงอีก 5 - 10 ปี ข้างหน้า คนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุด และจะเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต ด้วยเหตุนี้ กระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ ให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่อายุยังน้อย ภายใต้สโลแกนที่ว่า “กระทรวงพาณิชย์ ผลิต Gen Z เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ที่หากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย ก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้กลายเป็นธุรกิจยุคใหม่ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติได้อย่างแน่นอน และนี่เป็นที่มาของพิธีการลงนาม MOU ในวันนี้
และงานในวันนี้ยังมีพาณิชย์จังหวัดจาก 47 จังหวัดเข้ามาร่วมในพิธีลงนาม MOU นี้ เพื่อรับทราบนโยบายและสามารถขับเคลื่อนการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ สร้าง Gen Z ในแต่ละพื้นที่ให้เป็น CEO เป็นผู้ประกอบการที่นำสินค้าและบริการในพื้นที่ออกมาขาย ต่อยอดนโยบาย “เซลส์แมนจังหวัด” ได้ต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เราได้อบรมพัฒนาสร้างนักธุรกิจยุคใหม่ไปแล้ว 27,229 ราย และเราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้น เราจะมุ่งหน้าสร้างนักธุรกิจเจนซีต่อไป เราพร้อมจะเดินเคียงข้าง และติดอาวุธทางความรู้ให้กับประชาชนและคนรุ่นใหม่ทุกท่าน เพื่อให้พวกเขามีศักยภาพมาช่วยเสริมทัพกับภาครัฐ เพื่อจับมือกันเพื่อฟันฝ่าวิกฤติของประเทศและโลกครั้งนี้ไปด้วยกัน