News

ข่าวสารและประกาศ

เลื่อนพิธีประสาหปริญญาบัตร สำหรับปีการศึกษา 2562

เลื่อนพิธีประสาหปริญญาบัตร สำหรับปีการศึกษา 2562

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งใหม่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไม่ให้ขยายวงกว้าง และเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและครอบครัว พร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขออภัยในความไม่สะดวกต่อบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทุกท่านมา ณ ที่นี้