News

ข่าวสารและประกาศ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกระดับ ทุกชั้นปี (เฉพาะที่กำลังศึกษาอยู่) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19 ในวันที่ 19 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

วัคซีนนี้จัดสรรโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้วยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ในเบื้องต้นมกค.ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาจำนวน 1,000 โดส จึงต้องเรียกฉีดตามลำดับของผู้ลงทะเบียนก่อน (First come first serve) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง SMS โปรดยืนยันกลับตามลิงค์ที่ส่งไป


สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเกินกว่าจำนวนวัคซีน จะเรียกเข้ารับการฉีดทาง SMS ทันทีที่ได้รับวัคซีนมาเพิ่มเติม

วัคซีนในการฉีดล็อตนี้ คือ AstraZeneca (ชนิดของวัคซีนขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล)

ช่องทางการลงทะเบียน ติดตามได้ที่หน้าเพจ https://www.facebook.com/utccosa/ อีกครั้งในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.