Personels

บุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

เบญญาทิพย์ ศรีเจริญ

ครูเบญญาทิพย์ ศรีเจริญ

Mrs. Benyatip Sricharoen

ครูปฏิบัติการ

Working place: สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อาคาร 7 ชั้น 3), Tel: 0-2697-6718, Email: benyatip_lua@utcc.ac.th

การศึกษา Educations

เอกสารเผยแพร่ File Sharing

click here to view files

ผลงานด้านวิชาการ Researches and Academic Works

National Conference

  • การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาการกระจายมูลค่าน้ำมันของประเทศไทย - เบญญาทิพย์ เหลืองสด, ฉัตรชัย เลิศเทอดสกุล, สุวรรณี อัศวกุลชัย และศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

    การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติเรื่อง ธีออส ดาวเทียมของไทยสู่ห้วงอวกาศ | Published: 2007 | ประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน Working Experiences

  1. 2550 - ปัจจุบัน: ครูปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย
  2. 2550 - 2549: เจ้าหน้าที่ IT Support, บริษัท อคูเทค จำกัด, ประเทศไทย